Damien Gonot
Home Blog Notes About

Chinese

Homepage / Notes / Chinese

Pinyin

zi ci si zhi chi shi ri

https://www.youtube.com/watch?v=pS9QAhSBfhE https://www.youtube.com/watch?v=Z2YXJiiNREw

Tones

Bopomofo / Zhuyin

https://en.wikipedia.org/wiki/Bopomofo

https://www.reddit.com/r/ChineseLanguage/comments/dkbzji/apps_for_learning_zhuyin/

ZhuyinPinyinWade-GilesExample
bp包 bāo ㄅㄠ
p撲 pū ㄆㄨ
mm冞 mí ㄇㄧˊ
ff匪 fěi ㄈㄟˇ
dt地 dì ㄉㄧˋ
t提 tí ㄊㄧˊ
nn你 nǐ ㄋㄧˇ
ll利 lì ㄌㄧˋ
gk告 gào ㄍㄠˋ
k考 kǎo ㄎㄠˇ
hh好 hǎo ㄏㄠˇ
jch叫 jiào ㄐㄧㄠˋ
qchʻ巧 qiǎo ㄑㄧㄠˇ
xhs小 xiǎo ㄒㄧㄠˇ
zhi, zh-ch知 zhī ㄓ; 主 zhǔ ㄓㄨˇ
chi, ch-chʻ吃 chī ㄔ; 出 chū ㄔㄨ
shi, sh-sh是 shì ㄕˋ; 束 shù ㄕㄨˋ
ri, r-j日 rì ㄖˋ; 入 rù ㄖㄨˋ
zi, z-ts字 zì ㄗˋ; 在 zài ㄗㄞˋ
ci, c-tsʻ詞 cí ㄘˊ; 才 cái ㄘㄞˊ
si, s-s四 sì ㄙˋ; 塞 sāi ㄙㄞ
aa大 dà ㄉㄚˋ
oo多 duō ㄉㄨㄛ
eo/ê得 dé ㄉㄜˊ
-ie/êeh爹 diē ㄉㄧㄝ
aiai晒 shài ㄕㄞˋ
eiei誰 shéi ㄕㄟˊ
aoao少 shǎo ㄕㄠˇ
ouou收 shōu ㄕㄡ
anan山 shān ㄕㄢ
enên申 shēn ㄕㄣ
angang上 shàng ㄕㄤˋ
engêng生 shēng ㄕㄥ
erêrh而 ér ㄦˊ
yi, -ii以 yǐ ㄧˇ; 逆 nì ㄋㄧˋ
w, wu, -uu/w努 nǔ ㄋㄨˇ; 我 wǒ ㄨㄛˇ
yu, -üü/yü雨 yǔ ㄩˇ; 女 nǚ ㄋㄩˇ
-iih/ŭ資 zī ㄗ; 知 zhī ㄓ; 死 sǐ ㄙˇ

Online Lessons

https://www.dong-chinese.com/learn/sounds/zhuyin/lesson_1

Vocabulary

Food

Dishes

火雞肉飯 (ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ ㄖㄡˋ ㄈㄢˋ huǒ jīròu fàn) - turkey rice

Grammar

除了 (ㄔㄨˊ ㄌㄧㄠˇ chú le) - except

Interjections

請問 (ㄑㄧㄥˇ ㄨㄣˋ qǐng wèn) - excuse me (to ask a question)

Notes

Resources

https://duome.eu/tips/en/zs

https://www.xiaomanyc.com/

How to say allergic to nuts and gluten free: https://www.youtube.com/watch?v=1vko1YCJraE

https://www.youtube.com/channel/UCSXriUqkzZmAQklQ0N9XFVw

Apprendre le chinois en une vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=bsxrsBs1Y3U

https://www.learn-chinese.com/hsk-vocabulary/

https://www.reddit.com/r/taiwan/comments/140gxlj/trying_to_learn_mandarin_could_someone_recommend/

https://www.coursera.org/learn/learn-chinese-mandarin